Regulamin


1. Niniejszy Regulamin pomocy prawnej on-line, zwany dalej regulaminem określa zasady udzielenia porad prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu.

2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz.1204)

3. DEFINICJE

  • Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej Kancelarii.
  • Kancelaria- Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Boratyn
  • Klient – osoba zadająca pytanie prawne bądź zlecająca usługę prawną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  • Opłata – wynagrodzenie Kancelarii za udzielenie pomocy prawnej on-line.
  • Pytanie prawne – pytanie przesłane przez Klienta na adres poczty elektronicznej Kancelarii.
  • Pomoc prawna on-line – usługa prawna polegająca, w zależności od zlecenia Klienta, na udzieleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, opracowanie projektu umowy lub pisma procesowego.

4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim treści i informacji przekazanych w związku ze świadczoną usługą.

5. Kancelaria ma prawo odmówić udzielenia porady prawnej w przypadku, gdy treść świadczonej usługi powodowałaby lub mogłaby spowodować naruszenia prawa.

6. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (co jest jednoznaczne z zadaniem pytania prawnego i akceptacją niniejszego Regulaminu) Kancelaria dokonuje analizy przedstawionego zagadnienia prawnego, a także dokonuje wyceny usługi, ustala czas jej wykonania i przesyła ją Klientowi do akceptacji. 

7. Jeżeli kwota opłaty oraz wskazany termin wykonania usługi zostanie przez Klienta zaakceptowany, należy dokonać wpłaty na podany przez Kancelarię, w informacji zwrotnej, rachunek bankowy.

8. W przypadku, gdy przedstawione przez Klienta informacje będą niewystarczające, Kancelaria skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, co może wydłużyć termin udzielania odpowiedzi. W wymienionym przypadku Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi.

9. Termin do udzielenia odpowiedzi wynosi do 72 godzin i liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta. W przypadku gdy zachodzi konieczność uzupełnienia zagadnienia o istotne dane, dokumenty lub informacje, które uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi, termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu ich uzyskania.

10. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych danych lub danych nieścisłych o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie informacji.

11. Usługa jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Klienta. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Klienta pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność wykonanej usługi i wyklucza jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Kancelarii.

12. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury VAT niezwłocznie po udzieleniu pomocy prawnej on-line i uiszczeniu opłaty, Kancelaria prześle Klientowi na adres przez niego wskazany fakturę VAT listem poleconym.

13. Kancelaria oświadcza, iż zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku z realizacją usługi.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle Regulaminu jest Sąd siedziby Kancelarii.