KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IZABELA BORATYN

USŁUGI

1. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, obejmującą m.in.:

 • reprezentację przed sądami wszystkich instancji, urzędami i innymi instytucjami w charakterze  pełnomocnika,

 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych (pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozew, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, zarzuty, skargi kasacyjne, skargi na przewlekłość postępowania, wnioski w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym i inne)

 • udział w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach, negocjacjach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego,

 • przygotowanie projektów: aktów prawnych, umów, porozumień,

 • interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich stosowania,

 • udzielanie pisemnych opinii i sporządzanie analiz z zakresu obowiązującego prawa;
  w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, tj. w siedzibie firmy, telefonicznie, drogą elektroniczną,

 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie;

 • rejestracja spółek,

 • przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i układowego,

 • reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności,
  w szczególności w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników,

 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych,

2.  Zakres prowadzonych spraw:

SPRAWY PROCESOWE

 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych

 • reprezentowanie przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi

 • zastępstwo w postępowaniach polubownych oraz mediacjach

 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych

 • reprezentujemy Klienta na każdym etapie sprawy

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

 • wezwania do zapłaty

 • monity telefoniczne

 • zastępstwo w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

 • szkody  na osobie i szkody majątkowe

 • naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

 • analiza prawna polis oraz OWU

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • sprawy z zakresu prawa budowlanego

 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

 • sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego

 • koncesje, zezwolenia

SPRAWY GOSPODARCZE

 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek (zakładanie spółek), fundacji
  i stowarzyszeń

 • obsługa prawna w zakresie bieżących spraw spółek (obsługa prawna przedsiębiorstw)

 • sprawy między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką

 • sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

 • sporządzanie umów


POZWY ZBIOROWE 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

POMOC FRANKOWICZOMSPRAWY CYWILNE

 • sporządzanie umów

 • sprawy o zapłatę

 • sprawy dot. nieruchomości (zasiedzenia, zniesienia współwłasności)

 • sprawy spadkowe

 • dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • przygotowywanie protestów, odwołań i skarg

 • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania

SPRAWY PRACOWNICZE

 • doradztwo w zakresie stosunku pracy (zawieranie i rozwiązywanie umów)

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę

 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji

SPRAWY RODZINNE

 • sprawy rozwodowe 

 • separacja

 • sprawy o podział majątku

 • sprawy alimentacyjne

 • sprawy małżeńskie (zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiety poniżej 18 lat, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków itp.)

 • doradztwo w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych i ustanawiania rozdzielności majątkowej (tzw.intercyza)

 • odpowiedzialność za długi małżonka

 • unieważnienie małżeństwa

 • ustalenie nieistnienia małżeństwa

 • kontakty z dzieckiem (ustalenie, ograniczenie, zakazanie kontaktów z dzieckiem, naruszanie orzeczenia o kontaktach)

 • eksmisja małżonka z lokalu

 • władza rodzicielska (powierzenie wykonywania, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie)

 • rodzina zastępcza

 • przysposobienie (adopcja)

 • uznanie ojcostwa

 • zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

 • ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa

 • ubezwłasnowolnienie

 • opieka i kuratelaTAGI: porada prawna Przemyśl, Izabela Boratyn,radca prawny Przemyśl, adwokat Przemyśl, kancelaria Przemyśl, prawnik Przemyśl, radcy prawni w Przemyślu, pomoc prawna on-line, pozew, podział majątku, alimenty, apelacja, testament, spadek, umowa, zażalenie, odwołanie, odszkodowanie, kara umowna, windykacja należności, zasiedzenie, rozwód, separacja, kontakty z dzieckiem, wzory pism, wniosek, egzekucja, wezwanie na rozprawę sądową.