Usługi

1. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną, obejmującą m.in.:

 • reprezentację przed sądami wszystkich instancji, urzędami i innymi instytucjami w charakterze pełnomocnika procesowego,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych (pozwów, wniosków, środków zaskarżenia- apelacje, zażalenia, skargi, sprzeciwy, zarzuty)
 • udział w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach, negocjacjach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego,
 • przygotowanie projektów: aktów prawnych, umów, porozumień,
 • interpretacje i wyjaśnienia dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich stosowania,
 • udzielanie pisemnych opinii i sporządzanie analiz z zakresu obowiązującego prawa; w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, tj. w siedzibie firmy, telefonicznie, drogą elektroniczną,
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie,
 • rejestracja spółek,
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i układowego,
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności, w szczególności w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników,
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych,


2. Zakres prowadzonych spraw:

SPRAWY PROCESOWE m.in.
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych
 • reprezentowanie przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi
 • zastępstwo w postępowaniach polubownych oraz mediacjach
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI m.in.

 • wezwania do zapłaty
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE m.in.

 • szkody na osobie i szkody majątkowe
 • naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

SPRAWY ADMINISTRACYJNE m.in.

 • sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo celne

SPRAWY GOSPODARCZE m.in.

 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek (zakładanie spółek), fundacji i stowarzyszeń
 • obsługa prawna w zakresie bieżących spraw spółek (obsługa prawna przedsiębiorstw)
 • sprawy między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką
 • sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • sporządzanie umów

SPRAWY CYWILNE m.in.

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy dot. nieruchomości (zasiedzenia, zniesienia współwłasności)
 • sporządzanie umów
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku)
 • dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy

SPRAWY PRACOWNICZE m.in.

 • doradztwo w zakresie stosunku pracy (zawieranie i rozwiązywanie umów)
 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę
 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji

SPRAWY RODZINNE m.in.

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy zniesienia wspólności majątkowej
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dotyczące kontaktów z małoletnimi,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa

TAGI: porada prawna Przemyśl, Izabela Boratyn,radca prawny Przemyśl, adwokat Przemyśl, kancelaria Przemyśl, prawnik Przemyśl, radcy prawni w Przemyślu, pomoc prawna on-line, pozew, podział majątku, alimenty, apelacja, testament, spadek, umowa, zażalenie, odwołanie, odszkodowanie, kara umowna, windykacja należności, zasiedzenie, rozwód, separacja, kontakty z dzieckiem, wzory pism, wniosek, egzekucja, wezwanie na rozprawę sądową.